Egenkontroll

Upprätta egenkontroll

Du som driver en hygienisk verksamhet, oavsätt om den är anmälningspliktig eller inte, ska enligt miljöbalken och förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljö mot olägenheter, framförallt mot smitta. 

Detta innebär att du ska upprätta rutiner för kontroll av utrustning, rengöring av redskap, städning av lokalen med mera. Det ska finnas dokumentation som visar skötsel och underhåll av instrument, exempelvis underhåll av desinfektorn, att autoklaven är kvalitetssäkrad och resultat från sporprover. Du ska göra en förteckning över de kemiska produkter som används, bland annat städkemikalier och kosmetiska produkter, i din verksamhet och som kan vara skadliga för hälsan eller miljön.

Information om egenkontroll för hygienisk verksamhet - läs mer här

Viktigt om hygien

Genom god hygien förhindrar man att olika former av smitta överförs. Vid piercing är risken stor för hudinfektioner och överföring av blodburen smitta. God hygien bidrar till både kundens och personalens trevnad.

  • Tvätta händerna före och efter varje behandling. Använd flytande tvål och pappershanddukar.
  • Använd separata arbetskläder som inte är för privat bruk.
  • Desinficera kundens hud före håltagning.
  • Behandla endast frisk hud, då skadad hud, exempelvis eksem, innehåller stora mängder bakterier.
  • Behandla bara om du själv är frisk.
  • Använd engångshandskar för att skydda dig och den som behandlas mot smitta.
  • Rengör behandlingsbrits eller dylikt efter varje kund, desinficera vid behov.
  • Använd steril utrustning, det vill säga autoklaverad eller steriliserad och helst av engångstyp. Sterilisering föregås av rengöring med varmt vatten och desinficering. Arbetsverktyg som används flera gånger ska steriliseras efter varje kund. Sterilisatorns funktion ska kontrolleras regelbundet.

Riskavfall

Stickande och skärande avfall hanteras separat som riskavfall och läggs i speciella avfallsburkar, exempelvis sanicast eller gula burkar. Burkarna märks med information om stickande/skärande innehåll.

För mer information, läs på Socialstyrelsens hemsida, Miljöbalkens 2 kap och förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Publicerad 2022-03-09, Uppdaterad 2024-01-18