Krav på godkännande av bekämpningsmedel

För att ett kemiskt bekämpningsmedel ska få användas måste det vara godkänt av kemikalieinspektionen. Bekämpningsmedlen är indelade i tre klasser: klass 1, 2 och 3-medel, där klass 1 och 2 endast får användas för yrkesmässigt bruk medan klass 3 får användas av privatpersoner. 

Naturvårdsverket ansvarar för bekämpningsmedel när det gäller spridningen av bekämpningsmedel i den yttre miljön, men för att få använda ett bekämpningsmedel måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen. Jordbruksverket är den myndighet som har en stor och viktig uppgift vad gäller rådgivning, information och utbildning kring växtskyddsmedel.

Gällande regler finns i föreskriften ”Spridning av kemiska bekämpnings-medel” (1997:2). Den tar upp spridning och annan hantering av kemiska bekämpningsmedel samt rengöring av den utrustning som använts.
Till föreskriften hör också ett allmänt råd (1997:3). 

Som ett komplement till detta regelverk finns också ett allmänt råd om vad som gäller inom vattenskyddsområden: ”Tillståndsprövning enligt 14 § SNFS 1997:2 rörande användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde” (2000:7).

Publicerad 2022-03-09, Uppdaterad 2023-12-04