Egenkontroll

Egenkontroll

Alla som bedriver en tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet eller vidtar en sådan åtgärd måste ha dokumenterad egenkontroll. Den är ett verktyg för att skapa rutiner och se till att din verksamhet lever upp till miljöbalkens krav på hänsyn till hälsa och miljö. Väl fungerande rutiner i verksamheten ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks tidigt.

Miljöbalken lägger ett ansvar på dig som driver en verksamhet eller vidtar en åtgärd. Du ska planera och kontrollera din verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön oavsett hur stor verksamheten är. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa den kunskap som behövs för den typ av verksamhet du bedriver.

Om din verksamhet är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken gäller mer preciserade krav på egenkontroll, enligt förordning om verksamhetsutövares egenkontroll. Om miljöförbundet har beslutat om ett kontrollprogram för din verksamhet gäller det parallellt med bestämmelserna om egenkontroll.

Egenkontrollen ska anpassas till din verksamhet. En komplex verksamhet med stor risk för påverkan på människors hälsa eller miljön behöver därför ha en mer omfattande egenkontroll än en verksamhet som innebär liten risk. Tillståndspliktiga verksamheter som inte uppfyller egenkontrollförordningen kan bli skyldiga att betala en miljösanktionsavgift. För alla verksamheter gäller att miljöförbundet kan förelägga om att vidta åtgärder om egenkontrollen är otillräcklig.

Tänk på att det också kan finnas krav på egenkontroll för din verksamhet enligt annan lagstiftning, t ex livsmedelslagstiftningen.

Miljöledningssystem

Införande av miljöledningssystem är, till skillnad från kraven på egenkontroll, frivilligt. Verksamheter som infört miljöledningssystem som t ex ISO 14001 eller EMAS bör i allt väsentligt redan leva upp till kraven på egenkontroll, men även dessa verksamheter kan behöva komplettera ledningssystemet för att uppfylla kraven på egenkontroll.

Har vårt företag en bra egenkontroll?  

 • Har vi fördelat ansvaret för egenkontrollen i stort, vem som vid behov vidtar åtgärder och håller rutinerna á jour?
 • Kan vi visa för miljöförbundet, allmänheten och våra kunder att vi har en bra egenkontroll? Hur har vi dokumenterat vår egenkontroll?
 • Har vi tillräcklig kunskap om vår miljöpåverkan? Gör vi regelbundna riskbedömningar?
 • Har vi rutiner för regelbunden kontroll av utsläpp till luft, mark och vatten? Orsakar vår verksamhet lukt, buller eller annat som kan påverka människor och miljön?
 • Kan vi minska energianvändningen? Vilka rutiner har vi för eventuella driftstörningar eller olyckshändelser? Vem ska vi kontakta och hur?
 • Har vi tillräckliga drift- och skötselinstruktioner för vår utrustning och eventuella reningsanläggningar, t ex oljeavskiljare eller reningsfilter? Kontrollerar vi att utrustningen hålls i gott skick?
 • Hur förvarar och hanterar vi kemikalier? Kan rutinerna för kemikaliehantering förbättras? Behövs bättre märkning, finns säkerhetsdatablad tillgängliga, har vi en kemikalieförteckning?
 • Kan vi byta ut kemikalier, råvaror, processer och energikällor mot sådana som är mindre miljö- och hälsofarliga? Kan vi minska användningen?
 • Har vi möjlighet att påverka hur transporter sker till och från verksamheten? Kan transporterna minskas eller bli mer miljöanpassade?
 • Kan vi minska mängden avfall? Kan avfallet sorteras bättre, återanvändas eller återvinnas?
 • Finns det farligt avfall i verksamheten? Kan vi förbättra hanteringen? Förvaras det säkert? Behövs bättre märkning? Upprättas transportdokument?
 • Hur gör vi om det kommer in synpunkter eller klagomål på vår verksamhet?
Publicerad 2022-03-12, Uppdaterad 2023-11-27