Förbränningsanläggningar

Förbränningsanläggningar omfattas av flera regelverk och i lagstiftningen delas anläggningarna in i olika kategorier. Kategorierna definieras utifrån anläggningens effekt.

Registrerade medelstora förbränningsanläggningar

I enlighet med 23 § förordning om medelstora förbränningsanläggningar publiceras uppgifter om medelstora förbränningsanläggningar som Ystad-Österlenregionens miljöförbund har tillsyn på.

 

Uppgifter om medelstora förbränningsanläggningar:

image.png


Förbränningsanläggningar vars effekt är mindre än 0,5 megawatt omfattas av ekodesignförordningen (2015/1189/EU). Ekodesignförordningen innehåller produktkrav för fastbränslepannor. Energimyndigheten är tillsynsvägledande myndighet för bestämmelser enligt ekodesignförordningen och kan svara närmare på frågor om dess tillämpning. Användningen av dessa små anläggningar omfattas av miljöbalken (1998:808) vad avser hänsyn till omgivningen.

 

Anläggningar med en total installerad tillförd effekt av mer än 0,5 megawatt men högst 20 megawatt, avsedd enbart för annat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, är anmälningspliktiga enligt miljöprövningsförordningen.

En anläggning som är avsedd för enbart fossil eldningsolja alternativt biogen eller fossil bränslegas är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen om den totalt installerade tillförda effekt är mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt.

För anläggningar med en total installerad tillförd effekt av minst 20 megawatt men högst 300 megawatt görs ansökan om tillstånd hos miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Skåne. För anläggningar med en total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt görs ansökan om tillstånd hos Mark och miljödomstolen.

Medelstora förbränningsanläggningar


En medelstor förbränningsanläggning är en anläggning där anläggningseffekten är 1 MW eller högre men högst 50 MW. Dessa anläggningar omfattas förutom miljöbalken (1998:808) och miljöprövningsförordningen (2013:251) även av Förordning om medelstora förbrännings-anläggningar (2018:471).
Förbränningsanläggningar där den sammanlagda installerade tillförda effekten är 50 megawatt eller större definieras som en stor förbränningsanläggning och omfattas även av Förordning (2013:252) om stora förbränningsanläggningar.
Den som driver eller avser att driva en medelstor förbränningsanläggning ska informera tillsynsmyndigheten om anläggningen. Verksamhetsutövaren ska även utan onödigt dröjsmål informera tillsynsmyndigheten om en planerad ändring av en medelstor förbränningsanläggning, om ändringen kan ha betydelse för de begränsningsvärden som gäller för anläggningen.

En medelstor förbränningsanläggning får, enligt 21 § förordningen om medelstora förbränningsanläggningar, inte vara i drift utan att vara registrerad hos tillsynsmyndigheten.

 

Enligt förordningen finns en skillnad i tidpunkten när registrering skall göras eller senast vara gjord beroende på när anläggningen har tagits eller ska tas i drift:

  • Nya anläggningar ska registreras innan de tas i drift.
  • Anläggningar som är i drift och som togs i drift efter den 19 december 2018 skall registreras snarast.
  • För anläggningar som är i drift och som togs i drift senast 19 december 2018 (2018-anläggning) gäller att;
  • En anläggning med en anläggningseffekt som är högre än 5 megawatt skall vara registrerad senast den 1 januari 2024.
  • En anläggning med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt skall vara registrerad senast januari 2029.
Publicerad 2024-01-09, Uppdaterad 2024-06-12