Vindkraftverk

Till miljöförbundet ska anmälan enligt miljöbalken göras för uppförande av landbaserade vindkraftsanläggningar enligt följande:

1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 

2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller

3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.

Miljöförbundet har också ett tillsynsansvar för anmälningspliktiga vindkraftsanläggningar.

Länsstyrelserna har en tillsynsvägledande roll gentemot kommunerna. De tillståndsprövar också, genom länsstyrelsens miljöprövningsdelegation, de tillståndspliktiga vindkraftsanläggningarna och de verksamhetsutövare som väljer att ansöka om s.k. frivilligt tillstånd för sina anmälningspliktiga vindkraftverk. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de tillståndspliktiga vindkraftverksanläggningarna, så till vida inte kommunerna inte övertagit detta tillsynsansvar. Miljöförbundet har inte tagit över tillsynsansvaret för den tillståndspliktiga vindkraftverksamheten i vår region, Östra Herrestad, som består av nio stycken vindkraftverk. 

Miljödomstolarna tillståndsprövar vindkraftsanläggningar i vattenområden.

På vindlov.se hittar du information om vad det krävs för anmälningar, ansökningar och tillstånd för att bygga vindkraftverk. Informationen är skriven av samtliga myndigheter som är involverade i tillståndsprocessen.

Publicerad 2022-03-12, Uppdaterad 2023-11-27