Avgifter

Enligt tobakslagen har en kontrollmyndighet rätt att ta ut en avgift för sin tillsyn, av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Avgiften baserar sig på självkostnadsprincipen och ska således täcka de kostnader kontrollmyndigheten har för hanteringen av tobakstillsynen. Dessa består av anmälanshantering och registrering, information och tillsyn i form av regelbundna besök på försäljningsställena m.m.

Publicerad 2015-03-12, Uppdaterad 2015-03-20