Om fjärrvärme

Vi startade vår fjärrvärmeverksamhet i Ystad 1985. Sedan dess har vi byggt ut fjärrvärme till många privata fastighetsägare, flerbostadshus, villor och företag. Vårt ledningsnät är för närvarande ca 123 km långt och byggs hela tiden ut.

Ystad Energis uppgift

Vår fjärrvärmeverksamhet drivs från huvudproduktionsanläggningen på Koppargatan 14 i Ystad. Vi har även en lokal produktionsanläggning i Köpingebro med lokalt fjärrvärmenät. Vår uppgift är att förse Ystads kommuns invånare med en skön driftsäker inomhusvärme som dessutom är miljövänlig och prisvärd.

Bränslet

I vårt värmeverk och produktionsanläggningar använder nu endast 100% miljövänligt bränsle, fördelning enligt nedan. Under 2023 var fjärrvärmeproduktionen helt fossilfri vilket den har varit sedan dec 2019.

 • Drygt 2/3 av bränslet är material som gallras bort i skog och blir över efter skogsavverkning, material som annars gått till spillo. Detta bränsle kallas för GROT (GRenar Och Toppar), faller under biobränsle nedan.
 • I vårt värmeverk återvinner vi energi ur rökgaserna från fyra av våra fjärrvärmepannor (nedan angivet som 'rökgaskondensering'). Energi som annars hade gått förlorad ut genom skorstenarna. 
 • Sysav förser oss med deponigas från återvinningsstationen i Hedeskoga och vi använder biogas från reningsverket (Sjöhög) för uppvärmning av fjärrvärmevatten.
 • Vi har en solfångaranläggning på Ystad Arenas tak som producerar till vårt fjärrvärmenät.
 • När det är väldigt kallt ute eller om ordinarie produktion har driftproblem tvingas vi använda  pellets sedan RME (rapsolja) eller HVO, alla bränslen är 100 % fossilfria.

Bränsleanvändningen 2023

 • Biobränsle 77%
 • Rökgaskondensering 16%
 • Deponi/Biogas 2%
 • Pellets 3%
 • RME (Rapsmetylester) eller HVO 2%

Konsumentinformation enligt hållbarhetslagen

Vi har ett hållbarhetsbesked från Energimyndigheten, som innebär att vi har ett godkänt system för att hantera hållbara biobränslen. Som en del av det arbetet ska vi rapportera vår användning av biobränslen. Vi ska också informera konsumenter om vilka typer av biobränslen som använts, vilka råvaror de kommer från och varifrån råvarorna kommer. Konsumentinformationen ska använda samma begrepp som används vid rapporteringen. För år 2023 kan vi därför rapportera att följande bränslen har använts.

 • Fasta bränslen: Skogsbiomassa från Sverige, Tyskland och Lettland, övrig agrobiomassa från Sverige och annan restprodukt eller avfall från Sverige och Norge.
 • Flytande bränslen: Övrig agrobiomassa från Danmark och Sverige.
 • Gasformiga bränslen: fast kommunalt avfall från Sverige.

 

Publicerad 2023-09-04, Uppdaterad 2024-03-25

Fjärrvärme

 

Driftinfo

 

Arbete på gång