Om fjärrvärme

Vi startade vår fjärrvärmeverksamhet i Ystad 1985. Sedan dess har vi byggt ut fjärrvärme till många privata fastighetsägare, flerbostadshus, villor och företag. Vårt ledningsnät är för närvarande ca 123 km långt och byggs hela tiden ut.

Ystad Energis uppgift

Vår fjärrvärmeverksamhet drivs från huvudproduktionsanläggningen på Koppargatan 14 i Ystad. Vi har även en lokal produktionsanläggning i Köpingebro med lokalt fjärrvärmenät. Vår uppgift är att förse Ystads kommuns invånare med en skön driftsäker inomhusvärme som dessutom är miljövänlig och prisvärd.

Bränslet

I vårt värmeverk och produktionsanläggningar använder nu endast 100% miljövänligt bränsle, fördelning enligt nedan. Under 2022 var fjärrvärmeproduktionen helt fossilfri vilket den har varit sedan dec 2019.

  • Drygt 2/3 av bränslet är material som gallras bort i skog och blir över efter skogsavverkning, material som annars gått till spillo. Detta bränsle kallas för GROT (GRenar Och Toppar), faller under biobränsle nedan.
  • I vårt värmeverk återvinner vi energi ur rökgaserna från fyra av våra fjärrvärmepannor (nedan angivet som 'rökgaskondensering'). Energi som annars hade gått förlorad ut genom skorstenarna. 
  • Sysav förser oss med deponigas från återvinningsstationen i Hedeskoga och vi använder biogas från reningsverket (Sjöhög) för uppvärmning av fjärrvärmevatten.
  • Vi har en solfångaranläggning på Ystad Arenas tak som producerar till vårt fjärrvärmenät.
  • När det är väldigt kallt ute eller om ordinarie produktion har driftproblem tvingas vi använda RME (rapsolja) eller HVO, båda är 100 % fossilfria.

Bränsleanvändning i procent 2022

  • Biobränsle 78%
  • Rökgaskondensering 16%
  • Deponi/Biogas 2%
  • Pellets 2%
  • RME (Rapsmetylester) eller HVO 2%
Publicerad 2018-09-04, Uppdaterad 2023-01-13

Fjärrvärme

 

Driftinfo

 

Arbete på gång