Bong_med_plangrans.jpg

Bong 1 med flera

Planens syfte är att göra det möjligt att använda planområdet för bostäder i flerbostadshus och i friliggande hus. Planen syftar också till att reglera bebyggelsens omfattning, utformning och placering, särskilt med avseende på risker från järnvägen.

Planens syfte är vidare att pröva möjligheten till en trafiksäker gång- och cykelförbindelse under järnvägen.

Planområdet ligger i stadsdelen Edvinshem i Ystad, och har ett centralt och strandnära läge ungefär 1 400 meter från järnvägsstationen. 

Detaljplanen var utställd för samråd 7 - 28 oktober 2020

Har du frågor är du välkommen att kontakta planarkitekt Tove Heijel, mejla tove.heijel@ystad.se 

 

 

Publicerad 2020-04-21, Uppdaterad 2023-04-04