Installation av cistern

Om du avser att installera

  • cistern i mark som rymmer mer än 1 kubikmeter,
  • cistern som rymmer mer än 1 kubikmeter men högst 10 kubikmeter utomhus ovan mark, eller
  • cistern samt övrig hantering av mer än 150 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde,

ska du skriftligt informera miljöförbundet om detta i god tid innan installationen påbörjas. Om detta inte görs är det förenat med miljösanktionsavgift. I samband med installation ska en installations-kontroll utföras av en firma som är ackrediterad för kontroll av cisterner. Det krävs ofta även bygglov eller bygganmälan för installation av en cistern och eventuellt tillstånd till hantering av brandfarlig vara. Kontakta bygglovsavdelningen i din kommun för mer information.

Om en cistern ska flyttas inom den egna fastigheten eller inom den egna verksamheten inom ett år räknat från tiden installationen delgavs behöver inte tillsynsmyndigheten informeras.

En cistern ska placeras på ett fast och bärande underlag. Alla ytor ska vara besiktningsbara, cisternen ska alltså stå på konsoler och ha minst 20 cm till närmsta vägg. Om cisternen ska placeras inomhus eller nära byggnad, ta kontakt med räddningstjänsten för närmare information.

Invallning kan krävas av miljöskäl om det behövs för att skydda grund- eller ytvatten eller känsligt markområde. Invallning kan också krävas av brandsäkerhetsskäl. Ny cistern bör invallas. Invallningen ska rymma minst cisternens volym eller vid invallning av flera cisterner, den största cisternens volym +10% av den sammanlagda volymen. 

Publicerad 2022-03-09, Uppdaterad 2024-02-26