Skadedjur

I samband med hantering av livsmedel får det inte finnas någon risk för förorening. Vissa djur, till exempel insekter, fåglar och råttor, kan bära på smittförande mikroorganismer och får därför inte förekomma i en livsmedelslokal.  

Angrepp av skadedjur bör så långt det är möjligt förebyggas genom lämpliga åtgärder. Genom att skydda byggnader, städa och upprätthålla en god hygien samt vara vaksam på tecken som kan tyda på förekomst av skadedjur kan man hindra att skadedjur etablerar sig. Byggnader måste vara säkrade mot till exempel råttor och möss.

Oförpackade livsmedel måste skyddas mot flugor och liknande. Förrådsskade-insekter trivs på varma, smutsiga och fuktiga platser där de har god tillgång till föda. Svåråtkomliga skrymslen, sprickor och ojämna ytor som ger fäste för smuts och kan utgöra gömställe för ohyra, bör åtgärdas.

Vissa förrådsskadeinsekter kan finnas med i mjöl och andra torrvaror redan då de levereras, till exempel olika slag av mott och mjölbaggar.

I egenkontrollen ska finnas en rutin för förebyggande skadedjursarbete samt kontroll av spår av skadedjur. En skadedjurskontroll ska även göras i samband med ankomstkontroll av livsmedel. 

Publicerad 2022-03-12, Uppdaterad 2023-12-01