Anmälan

Miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), och som inte tidigare anmälts, ska anmälas till miljöförbundet minst sex veckor innan verksamheten startar. Anmäl även ändring av verksamheten om den är av betydelse för miljön, i god tid innan ändringen genomförs. 

Exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga

Fordonstvättar, billackeringar, avfallsanläggningar och upplag, laboratorier, asfaltverk, anläggningar för livsmedelstillverkning, bilskrotar, motorsportbanor, tvätterier, ytbehandling, lantbruk, vissa verkstäder och tillverkning av plastprodukter.

Ofta är det mängden av exempelvis kemikalier eller avfall eller andra mått som avgör om verksamheten blir anmälningspliktig.

Anmälan i två exemplar

Anmälan ska lämnas in i två exemplar. När anmälan kommit till miljöförbundet skickas ett exemplar till Länsstyrelsen Skåne. Närboende och fastighetsägare till närliggande fastigheter ges också möjlighet att yttra sig i ärendet. Ofta sker även en inspektion på plats med anledning av anmälan.

Skriftligt beslut

När anmälningsärendet är tillräckligt utrett får du ett skriftligt beslut. Miljöförbundet kan om det behövs förelägga om skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått.

Utebliven ansökan eller anmälan

Om en verksamhet startar utan att en anmälan gjorts minst sex veckor innan är miljöförbundet skyldig att anmäla överträdelsen till polis eller åklagare.

Förteckning över anmälningspliktiga verksamheter

En fullständig förteckning över anmälningspliktiga verksamheter och processer finns i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

Publicerad 2022-03-09, Uppdaterad 2023-11-27