Anmälnings- och tillståndsplikt

Att bedriva en djurhållning överstigande 100 djurenheter är anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Anmälan ska göras till Ystad-Österlenregionens miljöförbund i god tid innan planerad start.

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 1.10 gäller för anläggning för djurhållning med mer än 40 000 platser för fjäderfän,  mer än 2 000 platser för slaktsvin och obetäckta gyltor som är tyngre än 30 kg och avsedda för produktion, eller  mer än 750 platser för suggor och betäckta gyltor.

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 1.11 gäller för anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte inhägnad. 

Mer information finns i miljöprövningsförordningen (2013:251). 

Med en djurenhet avses:

 • en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),
 • sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en månad räknas till moderdjuret),
 • tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
 • tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder (betäckta gyltor räknas som suggor),
 • tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor),
 • en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
 • tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar,
 • etthundra kaniner,
 • etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre (kycklingmödrar räknas som värphöns),
 • tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
 • tvåhundra slaktkycklingar,
 • etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder,
 • femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,
 • tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller
 • fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder.

För andra djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kg kväve eller 13 kg fosfor i färsk träck eller urin. Vid beräkningen av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor som ger det lägsta antalet djur. Anmälnings- och tillståndsplikten utgår från miljö- och hälsoaspekter och är helt separerat från förprövning av djurstallar, som utgår från djurskyddsaspekter. 

Anmälningsplikt råder enligt 2 kap. 41 § SFS 2014:425 vid yrkesmässig användning av bekämpningsmedel på vägområden för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat.

Anmälningsplikt råder även enligt 2 kap. 41 § SFS 2014:425 på banvallar samt på områden större än 1000 kvm där allmänheten får färdas fritt (gäller inte användning på åkermark).

Det är enligt 2 kap. 40 § SFS 2014:425 förbjudet utan särskilt tillstånd att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel:

 • på tomtmark för flerfamiljshus
 • på gårdar till skolor och förskolor
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material

Enligt 2 kap. 42 § SFS 2014:425 gäller ovanstående anmälnings- och tillståndsplikt  inte användning som har karaktär av punktbehandling och har en sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.

Tillståndsplikt råder enligt 6 kap. 1 § NFS 2015:2 vid spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde.

Publicerad 2020-03-09, Uppdaterad 2021-11-18