Anmälnings- och tillståndsplikt

Att bedriva en djurhållning överstigande 100 djurenheter är anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Anmälan ska göras till Ystad-Österlenregionens miljöförbund i god tid innan planerad start.

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 1.10 gäller för anläggning för djurhållning med mer än 40 000 platser för fjäderfän,  mer än 2 000 platser för slaktsvin och obetäckta gyltor som är tyngre än 30 kg och avsedda för produktion, eller  mer än 750 platser för suggor och betäckta gyltor.

Tillståndsplikt B och verksamhetskod 1.11 gäller för anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte inhägnad. 

Mer information finns i miljöprövningsförordningen (2013:251). 

Med en djurenhet avses:

 • en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),
 • sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en månad räknas till moderdjuret),
 • tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
 • tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder (betäckta gyltor räknas som suggor),
 • tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor),
 • en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
 • tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar,
 • etthundra kaniner,
 • etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre (kycklingmödrar räknas som värphöns),
 • tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
 • tvåhundra slaktkycklingar,
 • etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder,
 • femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,
 • tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller
 • fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder.

För andra djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kg kväve eller 13 kg fosfor i färskt träck eller urin. Vid beräkningen av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor som ger det lägsta antalet djur. Anmälnings- och tillståndsplikten utgår från miljö- och hälsoaspekter och är helt separerat från förprövning av djurstallar, som utgår från djurskyddsaspekter. 

Bekämpningsmedel

37 §   Växtskyddsmedel får inte användas
   1. på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete,
   2. på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
   3. i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till,
   4. inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt,
   5. på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö, eller
   6. på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler. Förordning (2021:229).

40 §    Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel
   1. i sådana parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde och som inte omfattas av förbudet i 2 kap. 37 § 3,
   2. inom idrotts- och fritidsanläggningar,
   3. vid planerings- och anläggningsarbeten,
   4. på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
   5. på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.
Förordning (2022:289).

40 a § Tillståndsplikten i 40 § gäller inte växtskyddsmedel som i föreskrifter meddelade enligt 37 a § har undantagits från användningsförbudet i 37 §.

Tillståndsplikten i 40 § 4 och 5 gäller inte användning av växtskyddsmedel
   1. på vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av
      a) invasiva främmande arter, eller
      b) karantänskadegörare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 eller enligt bestämmelser som genomför den förordningen, eller
   2. på banvallar. Förordning (2022:1393).

41 §   Det är förbjudet att utan skriftlig anmälan till den kommunala nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel
   1. på vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av
      a. invasiva främmande arter, eller
      b. karantänskadegörare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 eller enligt bestämmelser som genomför den förordningen,
   2. på banvallar, och
   3. inom områden som inte omfattas av förbud enligt 37 § eller krav på tillstånd enligt 40 § och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

41 a §   Kravet på anmälan i 41 § gäller inte växtskyddsmedel som i före-skrifter meddelade enligt 37 a § har undantagits från användningsförbudet i 37 §.

Kravet på anmälan i 41 § första stycket 3 gäller inte användning på åkermark. Förordning (2021:229).

42 §   Bestämmelserna i 37 § 1, 40 § och 41 § gäller inte användning som
   1. har karaktär av punktbehandling, och
   2. har en sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas. Förordning (2021:229).

 

Mer information finns på länken nedan:

Bekämpningsmedel - Kemikalieinspektionen

Publicerad 2022-03-09, Uppdaterad 2023-11-06