Spridning av bekämpningsmedel intill dräneringsbrunnar

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (2015:2) ska ett fast skyddsavstånd om 2 meter upprätthållas.

I 3 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (2015:2) framkommer att fasta skyddsavstånd måste iakttas vid spridning av bekämpningsmedel intill vissa typer av objekt.

3 kap. Spridning av växtskyddsmedel

Fasta skyddsavstånd

1 § Den som sprider växtskyddsmedel utomhus ska hålla följande minsta skyddsavstånd.

1. 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar,

2. 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant, och

3. 12 meter till dricksvattenbrunnar.

Fasta skyddsavståndet ska utökas om omgivningen är extra känslig av något slag, t.ex. om det på intilliggande fält odlas ekologiska grödor eller om en granne har sin tomt intill. Hur stort skyddsavstånd man ska hålla kan bero på många faktorer;

Anpassade skyddsavstånd

2 § Utöver vad som följer av 1 § ska den som yrkesmässigt sprider växtskyddsmedel utomhus alltid bestämma och hålla skyddsavstånd till vattentäkter, sjöar och vattendrag och omgivande mark. Skyddsavstånden ska anpassas efter omständigheterna på platsen för spridningen, varvid särskild hänsyn ska tas till

1. på platsen för spridning rådande temperatur, vindförhållanden och övriga väderförhållanden,

2. det avsedda spridningsområdets utbredning i vindriktningen,

3. växtskyddsmedlets egenskaper,

4. omgivningens känslighet för medlet, samt

5. den använda spridningsmetodens precision.

3 § För att bestämma anpassade skyddsavstånd enligt 2 §, ska den som avser att sprida växtskyddsmedel med bogserad eller maskinburen spruta ha utrustning för att bestämma temperatur, vindriktning och vindhastighet på platsen för spridning. Vindhastigheten ska kunna bestämmas med en noggrannhet av ± 0,5 m/s.

Undantag 4 § Bestämmelserna i 1-3 §§ gäller inte vid användning som har karaktär av punktbehandling och som har en sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.

Publicerad 2022-09-19, Uppdaterad 2023-11-06