Spridning och hantering av slam

Hantering av spridning av slam från avloppsreningsverk på åkermark

I enlighet med uppsatta och för lantbruket aktuella miljömål, Giftfri miljö samt Ingen övergödning, är det av stor vikt att spridningen utförs på ett korrekt sätt vid användning av avloppsslam som ett gödselmedel i jordbruket.  

För att förhindra felaktig hantering vid spridning av avloppsslam på åkermark med en negativ miljöbelastning som följd, finns följande rutiner om vad som gäller vid slamspridning inom Ystads, Tomelilla och Simrishamns kommuner. Grundläggande regler för spridning av slam finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.

För att få ta emot och sprida slam på åkermark krävs att följande uppgifter lämnas in till miljöförbundet i god tid (senast 3 veckor) innan spridningstillfället:

  • Namn och adress till mottagare av slam samt fastighetbeteckning för det skifte som slammet ska spridas på.
  • Karta med tydligt markerad fastighet/skifte där spridning ska ske.
  • Skiftets/enas P-AL klass anges som klass I-V.
  • Mark och slamanalyser avseende bly, kadmium, krom, zink, koppar, kvicksilver och nickel.
  • Resultat av salmonellaprovtagning (endast salmonellafritt slam får spridas).
  • Beräknad spridningstidpunkt.
  • Om det finns permanent boende närmare än 100 meter från aktuell plats ska dessa informeras om planerad slamspridning. Informationen bör vara skriftlig och en kopia bör insändas till miljöförbundet.
  • Till vilka kommande grödor slammet sprids.

Övrigt

På den areal där slam ska spridas ska ett representativt jordprov tas ut enligt Statens Naturvårdsverks (SNFS 1998:4) föreskrifter (bilaga D). Detta omfattar normalt ett blandprov om minst 0,5 liter som består av minst 25 stickprov, uttagna på en areal som är mindre eller lika med 5 hektar och som brukas på ett enhetligt sätt. Proverna ska tas ut på ett djup av 25 cm. Är markbearbetningsdjupet mindre än 25 cm kan provtagningsdjupet minskas till motsvarande djup, dock inte till mindre än 10 cm.

Tidigare gjorda markkarteringar kan användas avseende uppgifter om fosforklass.

Slam bör, om det inte är direkt nödvändigt ur logistisk synpunkt, aldrig mellanlagras innan spridning utan spridas direkt samt myllas ner omgående efter spridning. Om det anses helt nödvändigt att mellanlagra slammet inför spridning måste garantier lämnas för att tiden inte kommer att överstiga två dygn. Vid längre lagring måste en anmälan om mellanlagring av avfall (kod 90.40) lämnas in till miljöförbundet i god tid innan lagringen påbörjas. Vidare måste vid mellanlagring, platsen på karta och markförhållanden redovisas.

Efter att miljöförbundet granskat informationen lämnar Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund ett föreläggande till verksamhetsutövaren, dvs. mottagaren av slammet, om försiktighetsmått och skyddsåtgärder i samband med slamspridningen. 

Publicerad 2022-03-09, Uppdaterad 2023-11-22