Biogödsel

I samhället skapas hela tiden organiskt avfall från olika verksamheter. Det kan vara matrester från restauranger, processvatten från livsmedelsindustrin eller stallgödsel från djurbesättningar. Organiskt avfall är rikt på både energi och växtnäring.

I en biogasanläggning övergår energin i avfallet till biogas i en process kallad rötning. Samtidigt frigörs växtnäringen i avfallet som blir växttillgängligt. Tack vare att biogasprocessen sker i slutna rötkammare stannar växtnäringen kvar i den rötade slutprodukten som kallas biogödsel.

Biogödseln separeras vid några biogasanläggningar och kan där levereras dels som fast och dels som flytande. Flytande biogödsel innehåller mer näringsämnen per kg torrsubstans än det fasta. Det fasta biogödslet innehåller å andra sidan mycket mullbildande ämnen. I stort sett all biogödsel som produceras i Sverige avsätts inom lantbruket.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund, Länsstyrelsen och Sjöbo kommun, har tillsammans tagit fram information om vad som gäller vid hantering av biogödsel.  

Publicerad 2022-05-22, Uppdaterad 2023-12-01