Egenkontroll av lantbruk

Alla som har en verksamhet som kan påverka människors hälsa eller miljön ska bedriva egenkontroll enligt miljöbalkens 26 kapitel 19 §. Detta gäller exempelvis så fort man har djur, brukar mark eller innehar en oljecistern. 

Anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter ska följa förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll och där finns tydligare krav på vad egenkontrollen ska omfatta. Det gäller bland annat skriftlig ansvarsfördelning, kemikalieförteckning och rutiner för att kontrollera utrustning och för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Riskbedömning av verksamheten ur miljö- och hälsosynpunkt ska ske regelbundet och om något händer som kan leda till olägenhet för människors hälsa eller miljön så ska tillsynsmyndigheten kontaktas. Läs mer under avsnittet egenkontroll för miljöfarlig verksamhet.

När man tar fram egenkontroll för sin verksamhet bör man se till att ha rutiner för bland annat följande:

  • Gödsellagring
  • Gödselspridning
  • Bekämpningsmedelslagring och hantering
  • Spridning av kemiska bekämpningsmedel
  • Cisterner med olja, diesel eller annat
  • Övrig kemikaliehantering
  • Förvaring, hantering och omhändertagande av avfall
  • Köldmedierutiner
  • Avloppsanläggningar
  • Resursanvändning med energi-, vatten- och bränsleförbrukning

Som stöd för arbetet med egenkontroll finns miljöhusesyn. Även greppa näringen har mycket information och hjälpmedel för arbetet med egenkontroll kring gödsel. 

Publicerad 2022-03-09, Uppdaterad 2023-12-01