Bestämmelser om lagring och spridning av gödsel

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket har förstärkts när det gäller bestämmelserna om lagring och spridning. Förändringarna berör främst lantbrukare inom det så kallade nitratkänsliga området dit Skåne tillhör. 

För lantbrukare inom de nitratkänsliga områdena gäller från och med den 1 januari 2010:

 • att man ska beräkna och dokumentera den lagringsvolym som krävs för gödseln som produceras på gården
 • att man ska begränsa tillförseln av stallgödsel till högst 170 kg kväve per hektar och år
 • att man ska begränsa tillförseln av lättillgängligt kväve inför höstsådd till högst 60 kg per ha
 • att man ska beräkna och dokumentera kvävegödslingsbehovet
 • spridningsförbud råder under vintertid när näringsupptaget är begränsat
 • spridningsrestriktioner finns under hösten
 • att man ska lämna skyddsavstånd på minst 2 meter vid gödselspridning intill sjöar och vattendrag
 • förbud vid gödselspridning på mark som lutar mer än 10% intill sjöar och vattendrag råder (mineralgödsel i växande gröda är undantaget)

Och från och med den 1 januari 2011:

 • att man ska begränsa tillförseln av lättillgängligt kväve inför höstsådd av oljeväxter till högst 60 kg per ha. För höstsådd av övriga grödor gäller högst 30 kg per ha. Den mängd lättillgängligt kväve som tillförs ska anpassas till grödornas behov på hösten.
 • att inga gödselmedel får spridas under tiden 1 november - 28 februari
 • ytterligare spridningsrestriktioner under hösten
 • mineralgödsel får inte heller spridas på mark som lutar mer än 10% intill sjöar och vattendrag

En förändring som gäller för hela Sverige är att kravet på stallgödselavtal har tagits bort. Skyldigheten att dokumentera när gödsel lämnas eller tas emot finns dock kvar.

Ett bra beräkningsverktyg för lagringsbehov och spridningsareal finns på Jordbruksverkets hemsida.

Publicerad 2022-03-09, Uppdaterad 2023-11-06