Trotjänarbegravning

Information om nedgrävning.

Nedgrävning ska alltid ske på ett sådant djup att vilda djur inte kan komma åt det döda djuret.

Den grav som grävs ska vara så djup att djuret kan täckas med minst 1,5 m jord. Detta innebär, för en normalstor häst, att graven bör vara ca 2-3 m bred och ca 2,5-3 m djup. Som ett riktmärke kan beräknas att för en normalstor häst bör ca 3,6 m3 grävas upp.

Jorden bör grävas upp och läggas på ena sidan av graven så att det går lätt att tippa ner hästen. Eventuellt förorenad jord skrapas av och läggs i graven. Graven skall täckas med jord så att det bildas en svag ås över denna och jorden ska packas så att rovdjur inte kommer åt djuret. Vet man att man har problem med större rovdjur i området, kan det vara en idé att lägga ner större stenar i gropen för att försvåra för dessa djur att komma åt hästen.

Hästen skall grävas ner omedelbart. Om detta inte är möjligt ska hästen, i väntan på nedgrävning, förvaras på ett sätt att den inte kan ugöra en smittorisk. Vintertid kan tjälen försvåra eller t.o.m. omöjliggöra nedgrävning. Om hästen kan förvaras i fryst tillstånd och på ett sådant sätt att vilda djur inte kan komma åt det, kan det vara acceptabelt med en viss fördröjning innan nedgrävningen. Om detta inte är möjligt måste transport till destruktionsanläggning ordnas.

Vad som sagts ovan gäller framför allt djur där smittsam sjukdom inte kan uteslutas som dödsorsak. För nedgrävning av mindre sällskapsdjur kan nedgrävningen anpassas något efter lokala förhållanden.

Döda djur får inte läggas i gödselstackar, då detta material sedan sprids.

Redan befintliga deponier kan med fördel utnyttjas för nedgrävning av djurkroppar under förutsättning att deponin ligger inom ett sådant område där nedgrävning får ske (för undantagsområden, se SJVFS 2006:84, bilaga 2), alternativt att det djur som ska grävas ned är av sådant slag (t.ex. sällskapsdjur) att nedgrävning är möjlig även utanför undantagsområde. Samma princip gäller för nedgrävning på deponi som för nedgrävning i övrigt.

Om spill uppkommer trots försiktighetsåtgärder, måste detta samlas upp och marken saneras. Efter nedgrävningen måste de delar av fordon som kommit i kontakt med djuret, liksom behållare och arbetsredskap, noggrant rengöras och därefter desinficeras.

Publicerad 2022-09-25, Uppdaterad 2023-11-27