A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'K' med 22 träff(ar).


Katter

Har du problem med katter?  Katter är inte klassade som skadedjur, då det har konstaterats att de inte innebär olägenhet för människors hälsa. Fastighetsä...

Kemikalier

Enligt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel föreskrivs att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska undvika...

Kemikalier i butik

Ystad-Österlenregionens miljöförbund har ansvar för att kontrollera att butiker följer kemikalie-lagstiftningen. Ansvaret för att märkning och säkerhetsdatablad...

Kemikalier och barn

Det är inte alltid lätt att veta vem man ska lyssna på och hur man ska bedöma alla råd och rön. Information från Kemikalieinspektionen: https://kemikalieribarnsvardag.se/sv/

Kemikaliesmart miljö

Nu lanseras kemikaliesmartskane.se, en ny skånsk webbplats med information till föräldrar, förskolor och skolor. Syftet är att bidra till en kemikaliesäkrare miljö...

Kemikaliesmart skola

Barn och ungdomar är också konsumenter. Därför är det viktigt att öka deras kunskap och medvetenhet om kemikalier i vardagen och hur de kan påverka hälsa och...

Kemiska produkter

Efter den 1 juni 2017 måste kemiska produkter i handeln vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP-förordning. Miljöförbundet kommer i höst påbörja att kontrollera om reglerna följs. Tillsynen är en del a...

Klagomål

Livsmedel, hälsoskydd och miljö Om du har klagomål på något som rör livsmedel, hälsoskydd (inomhusmiljö, störningar i boendet) eller miljöskydd (st...

Klagomål

Klagomål

Kommunalt avlopp

Miljöförbundet utövar tillsyn på mindre kommunala avloppsreningsverk och ledningsnät i medlemskommunerna.  Som privatperson är det viktigt att tänka på v...

Kompostering

Kompostering av matavfall För att få kompostera köksavfall som matrester måste du skicka en skriftlig anmälan till miljöförbundet. När du komposterar k&o...

Kontakta oss

Expeditionen Växel: 0417-57 35 00E-post: exp@ystadosterlenmiljo.se Besöks- och postadress: Ystad-Österlenregionens miljöförbund Gladanleden 2, 273 36 Tomelilla Öppettider...

Krav på godkännande av bekämpningsmedel

För att ett kemiskt bekämpningsmedel ska få användas måste det vara godkänt av kemikalieinspektionen. Bekämpningsmedlen är indelade i tre klasser: klass 1, 2...

Krav på rapportering

Om den totala köldmediemängden är minst 14 ton CO2e ska du som ansvarig operatör skicka resultatet av kontrollerna till miljöförbundet senast 31 mars efterföljande &...

Krav på registrering och certifiering

Den 13 maj 2009 fattade regeringen beslut om en ny förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (F-gasförordningen). En av de större förändringarn...

Kungörelse

Kommuninvånare och andra intresserade hälsas välkomna till Ystad-Österlenregionens miljöförbund för att delta på direktionssammanträde gällande budg...

Kunskapsdatabas

Köldmedia

För privatpersoner och företagare gäller samma regler med undantag för skyldigheten av årsrapportering och underrättelse före installation av utrustning som inneh&a...

Köldmedia/F-gaser

Operatörer, som kan vara såväl verksamhetsutövare som privatpersoner, med köldmedieaggregat installerade är ansvariga för att köldmediebestämmelserna f&ou...

Köldmedierapport

Senast den 31 mars 2021 ska köldmedierapporter vara inlämnade till miljöförbundet om anläggningen innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) F-gas eller mer. Lä...

Köldmedierapportering

Senast den 31 mars 2023 ska rapporterna vara inlämnade till miljöförbundet om anläggningen innehåller 14 ton CO2e köldmedia eller mer (aggregat som innehåller mind...

Köpa/sälja hus?

Här kan du få tips på vad du ska tänka på: http://www.ystad.se/globalassets/dokument/miljoforbundet/blanketter/avlopp/infoblad_kopa_eller_salja_hus_med_enskilt_vatten_och_avlopp.pdf