A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'T' med 21 träff(ar).


Trotjänarbegravning

Det är förbjudet att gräva ner kadaver, vilket regleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002, men miljöförbundet kan ändå besluta at...

Temperatur och luftfuktighet

Större delen av våra liv vistas vi inomhus. Det är därför mycket viktigt att inomhus-miljön är så bra som möjligt. Inomhusmiljön påverkas blan...

Tillståndsplikt

Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd yrkesmässigt använda växtskyddsmedel. 1. på tomtmark för flerfamiljshus  2. på gårdar...

Träskyddsbehandlat virke

Allmänt Användare (även privatpersoner) av impregnerat virke är skyldiga att noga överväga behovet. Val av konstruktion kan minska behovet av kemiskt träskydd. Virke...

Transport av avfall

Farligt avfall får enbart transporteras och tas emot av företag som har särskilt tillstånd av länsstyrelsen. Det är avfallslämnarens skyldighet att se till att tra...

Tobak

Den 1 juli 2019 trädde den nya tobakslagen i kraft, Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Det innebär att du som gjort anmälan om försäljning av tobak tidigare och...

Tillsyn av tobaksförsäljning

Miljöförbundet utför kontinuerlig tillsyn av verksamheter med försäljningstillstånd. För detta tar miljöförbundet ut en årlig tillsynsavgift.

Taxor

Vad betalar man egentligen för? Företag betalar en fast årlig avgift, eller i vissa fall en avgift per timme till miljöförbundet för tillsyn enligt miljöbalken, liv...

Tillsyn av öl, tobak och läkemedel

Kontrollköp är en metod som myndigheten kan använda för att kontrollera att folköl, tobak och receptfria läkemedel inte säljs till minderåriga. Den som lämnar ut varan ska förvissa sig om at...

Tillsyn på idrottsanläggningar

Vid en inspektion tittar vi bland annat på:Städning – kontroll av städrutiner för maskiner och redskap är viktigt. Skolorna har städpersonal men de flesta gym uppmanar besökarna att rengöra maskinerna...

Trotjänarbegravning

Nedgrävning ska alltid ske på ett sådant djup att vilda djur inte kan komma åt det döda djuret. Den grav som grävs ska vara så djup att djuret kan täckas me...

Tandvårdsmottagningar

Under januari och februari 2016 utför miljöförbundet tillsyn av tandvårdsmottagningar i våra tre kommuner. Totalt 26 verksamheter inspekteras med avseende på amalgamhantering, farligt avfall, kemikali...

Tillstånd och ansökan

Nyinrättande av ett avlopp med eller utan WC kräver normalt tillstånd, men även anslutning av WC till befintligt avlopp ska tillståndsprövas.När det gäller om...

Telefontider!

..därför har vi följande telefontider:Måndagar, onsdagar och fredagar 9.30-11.30 Det går också bra att maila dina frågor till: exp@ystadosterlenmiljo.se.Häl...

Tillståndsplikt vattenskyddsområde

Ystad-Österlenregionens miljöförbund handlägger ansökningar om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Enligt 6 kap. 1 §...

Tobak till unga?

Det är förbjudet Det är förbjudet att sälja tobak till någon som inte fyllt 18 år. Det är även förbjudet att sälja tobak vid misstanke om langn...

Tillfälligt boende

Den som driver en verksamhet där människor bor ska ha rutiner och vidta åtgärder så att verksamheten inte innebär risker för människors hälsa eller f&oum...

Tågstoppet!

Här finns information från Trafikverket.

Tillfälligt boende - corona

Hotellrum, stugor, lägenheter och liknande bör städas mellan varje uthyrning. Gemensamhetsutrymmen såsom kök och allrum bör städas minst dagligen, men oftare om de...

Trängsel i butikerna?

Kommunen som tillsynsmyndighet har ingen befogenhet att vidta åtgärder för att butiksverksamheter ska följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna rå...

Tillsyn på flerfamiljshus

Miljöförbundet initierade år 2015 tillsynsarbete för fastighetsägare gällande egenkontroll och efterföljande år kontroll av densamma. År 2017 och 2018 v...