A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'T' med 18 träff(ar).


Tandvårdsmottagningar

Under januari och februari 2016 utför miljöförbundet tillsyn av tandvårdsmottagningar i våra tre kommuner. Totalt 26 verksamheter inspekteras med avseende på amalgamhantering, farligt avfall, kemikali...

Taxor

Vad betalar man egentligen för? Företag betalar en fast årlig avgift, eller i vissa fall en avgift per timme till miljöförbundet för tillsyn enligt miljöbalken, liv...

Telefontider!

..därför har vi följande telefontider:Måndagar 08.00-09.00Torsdagar 13.00-14.00 Det går också bra att maila dina frågor till: exp@ystadosterlenmiljo.se.Hälsningar Avloppsgruppen

Temperatur och luftfuktighet

Större delen av våra liv vistas vi inomhus. Det är därför mycket viktigt att inomhus-miljön är så bra som möjligt. Inomhusmiljön påverkas blan...

Tillfälligt boende

Information kommer.

Tillstånd och ansökan

Nyinrättande av ett avlopp med eller utan WC kräver normalt tillstånd, men även anslutning av WC till befintligt avlopp ska tillståndsprövas.När det gäller om...

Tillståndsplikt

Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd yrkesmässigt använda växtskyddsmedel. 1. på tomtmark för flerfamiljshus 2. på gårdar till s...

Tillståndsplikt vattenskyddsområde

Ystad-Österlenregionens miljöförbund handlägger ansökningar om tillstånd för spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Enligt 6 kap. 1 §...

Tillsyn av tobaksförsäljning

Ystad-Österlenregionens miljöförbund kontrollerar att du följer reglerna. Tillsyn utförs via inspektioner och vid dessa tillfällen kontrollerar inspektören bland annat skyltning av åldersgräns, egenko...

Tillsyn av öl, tobak och läkemedel

Kontrollköp är en metod som myndigheten kan använda för att kontrollera att folköl, tobak och receptfria läkemedel inte säljs till minderåriga. Den som lämnar ut varan ska förvissa sig om at...

Tillsyn på idrottsanläggningar

Vid en inspektion tittar vi bland annat på:Städning – kontroll av städrutiner för maskiner och redskap är viktigt. Skolorna har städpersonal men de flesta gym uppmanar besökarna att rengöra maskinerna...

Tobak

Tobaksbruk är det som orsakar flest dödsfall i förtid i Sverige och i världen. Ju tidigare en person börjar röka desto större är risken att han eller hon drabba...

Tobak till unga?

Det är förbjudet Det är förbjudet att sälja tobak till någon som inte fyllt 18 år. Det är även förbjudet att sälja tobak vid misstanke om langn...

Tobakslagen

1993 kom tobakslagen (SFS 1993:581) som behandlar rökning i offentliga lokaler och på vissa områden utomhus. Sedan dess har flera ändringar i tobakslagen skett och från och...

Transport av avfall

Farligt avfall får enbart transporteras och tas emot av företag som har särskilt tillstånd av länsstyrelsen. Det är avfallslämnarens skyldighet att se till att tra...

Trotjänarbegravning

Det är förbjudet att gräva ner kadaver, vilket regleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002, men miljöförbundet kan ändå besluta at...

Trotjänarbegravning

Nedgrävning ska alltid ske på ett sådant djup att vilda djur inte kan komma åt det döda djuret. Den grav som grävs ska vara så djup att djuret kan täckas me...

Träskyddsbehandlat virke

Allmänt Användare (även privatpersoner) av impregnerat virke är skyldiga att noga överväga behovet. Val av konstruktion kan minska behovet av kemiskt träskydd. Virke...