A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'R' med 14 träff(ar).


Radon

Att säkerställa att radonhalten i bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 luft, är ett av delmålen för att nå det nationella miljömå...

Radon

Att säkerställa att radonhalten i bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 luft, är ett av delmålen för att nå det nationella miljömå...

Rapporter

Nedan finner du rapporter från miljöförbundets olika tillsynsområden 2023 Avfallshantering på livsmedelsverksamhet Strandbad Projektrapport återvinningsstation...

REACH

EU:s kemikalielagstiftning i form av REACH-förordningen trädde i kraft den 1 juni 2007. REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (p&arin...

Rengöring

Fungerande städrutiner och effektiva rengöringsmetoder är grunden för en hygienisk livsmedelshantering. Rengöring och städning är till för att hålla utrus...

Renhållningsdispenser

Ystad-Österlenregionens miljöförbund kan bevilja dispenser avseende hushållsavfall, slam och latrin under vissa förutsättningar. Dessa finns reglerade i kommunernas...

Reningskrav

Det finns idag en rad olika metoder för att rena det slamavskilda vattnet och det är alltid den sökande som föreslår en lösning som sedan prövas. Enligt Havs- och v...

Riktlinjerna upphör

Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund har sedan 2010 tagit ett antal beslut gällande handläggningen av tillståndsärenden gällande yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel inom...

Rutiner och kontroll

Egenkontroll Tillfälliga boenden är inte anmälningspliktiga enligt 38 § FMH, och därför omfattas de inte av förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egen...

Råttor

Råttor trivs där det finns gott om mat och bra platser att bygga bo på. Men råttan är ett skadedjur som kan orsaka skador genom att gnaga sönder material. De kan ocks&...

Råttor och möss

Särskilt på hösten söker sig råttor och möss gärna inomhus. Håll därför dörren stängd, och se till så att golvbrunnens lock sitter...

Rökfria miljöer

Miljöer som ska vara rökfria är: • Områden och lokaler för barnomsorg, skolverksamhet samt annan barn- eller ungdomsverksamhet (både inom- och utomhus).• Loka...

Rökfria miljöer

Enligt tobakslagen, som är en skyddslag, ska alla lokaler som barn och unga använder vara rökfria. Rökförbudet gäller även på skolgårdar och på s...

Rökfria miljöer

Enligt tobakslagen, som är en skyddslag, ska alla lokaler som barn och unga använder vara rökfria. Rökförbudet gäller även på skolgårdar och på s&...