A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'B' med 24 träff(ar).


Bad

Miljöförbundet har ansvaret för tillsynen på alla badanläggningar som allmänheten har tillträde till, såsom bubbelpooler på hotell, simbassäng...

Bakgrund

Bakgrunden till översynen av bestämmelserna inom det nitratkänsliga området är att Europakommissionen lämnat synpunkter på att Sverige inte uppfyller det så...

Bassängbad - anmälningsplikt

Nyetableringar av bassänger (oavsett storlek, även t.ex. badtunnor och jacuzzi) där allmänheten har tillträde är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Äve...

Befrielse från hämtning av matavfall

Nu är det fem år sedan hämtning av matavfall i separat kärl successivt började införas i Tomelilla och Simrishamns kommuner. Om man valt att själv kompostera sitt m...

Begravning av sällskapsdjur

Som sällskapsdjur räknas till exempel hund, katt, minigris och dvärgget, men inte häst. Välj en lämplig plats och gräv ned djuret en bra bit så att vilda djur...

Behandling av personuppgifter

Ystad-Österlenregionens miljöförbund sparar och behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Från 25 maj 2018 görs behandlingen enligt EU:s dataskyddsför...

Behörighetskrav

För användning av bekämpningsmedel i klass 1 och 2 krävs att den som använder medlen uppfyller särskilda kunskapskrav. Växtskyddsmedel som hänförs til...

Behöver du uppgifter om en viss fastighet

Vid förfrågan om enskilt avlopp vid en särskild fastighet skickar du ett mail till exp@ystadosterlenmiljo.se. Uppge alltid fastighetsbeteckningen och vad du undrar om det enskilda avlo...

Bekämpningsmedel

All användning av bekämpningsmedel innebär risk för läckage till yt- och grundvatten. Yrkesmässig spridning, vilken kräver behörighetsintyg (se länk till i...

Bekämpningsmedel

Kemisk bekämpning ska vara behovsanpassad och utföras så att inga preparat hamnar där de inte ska vara. Det är du som verksamhetsutövare som är ansvarig för at...

Bekämpningsmedel på gårdsplan

Tillståndsplikt råder för alla bekämpningsmedel som yrkesmässigt ska användas på lättgenomsläppliga ytor, dvs ytor som exempelvis gårdsplaner, inhägnade eller icke inhägnade områden där allmänhet...

Beräkna och dokumentera kvävegödslingsbehovet

Lantbrukare inom nitratkänsliga områden ska göra en beräkning av kvävebehovet för den förväntade skörden av respektive gröda.Vid beräkningen av...

Beräkna och dokumentera lagringsvolymen

Lantbrukare inom nitratkänsliga områden ska beräkna lagringsvolymen för den gödsel som produceras på företaget. I beräkningen ska utsöndrad mängd av...

Bestämmelser om lagring och spridning av gödsel

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket har förstärkts när det gäller bestämmelserna om lagring och spridning. F&o...

Besväras du av temperaturen i din bostad?

Kalla förhållanden inomhus Om du mäter lufttemperaturen med en vanlig termometer och den visar mindre än 20 grader Celsius kan det vara så att riktvärdet i Fo...

Biltvätt

Tvätta miljörätt Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen eftersom många tvättar sin bil på gatan. Att tvä...

Biogödsel

I samhället skapas hela tiden organiskt avfall från olika verksamheter. Det kan vara matrester från restauranger, processvatten från livsmedelsindustrin eller stallgödsel f...

Biogödsel - vad gäller?

Ystad-Österlenregionens miljöförbund, Länsstyrelsen och Sjöbo kommun har tillsammans tagit fram information om lagring av biogödsel, spridning av biogödsel samt ändring av verksamhet som hanterar...

Biologisk behandling

Rötning och kompostering (biologisk behandling) av avfall ökar. Det ger användbara restprodukter. Rötning ger också energi i form av biogas. För matavfall finns milj&oum...

Blanketter

BLUNTS - vad är det?

Hela tiden kommer det nya tobaksprodukter. Sedan en tid tillbaks säljs det ”Blunt Wraps” i många tobaksaffärer. Blunt Wraps görs av många tillverkare främst...

Bra service!

Det är viktigt för miljöförbundet att erbjuda en bra service. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss, handläggningen av ärenden ska vara snabb och enkel och bem&...

Branscher

Inom miljötillsynsområdet finns ett stort antal branscher. Vilka som är anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga framgår av Miljöprövningsförordning...

Buller

Störs du av buller? Om det gäller buller i fastigheten där du bor, till exempel från fläktar bör du prata med fastighetsägaren. Fasta installationer som kan alstra...