A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'S' med 29 träff(ar).


Smittskydd

Syftet med smittskyddslagen är att begränsa förekomsten av smittsamma sjukdomar inom landet. Detta innebär att man ska försöka förhindra vidare spridning från...

Strandbad

Kommunerna ombesörjer provtagning av badvattnet under hela badsäsongen. Prov tas på bakterier i vattnet och vid förekomst av mineraloljor, fenoler eller ytaktiva ämnen tas &a...

Slam och latrin

Förlängt hämtningsintervall av slam Tömning av slamavskiljare avsedda för BDT-vatten kan förlängas till vartannat år. Förutsättningarna är...

Sophämtning

Gäller din fråga sophämtning? Bor du i Ystad kommun, ring 0411 - 57 71 00, eller i Tomelilla och Simrishamns kommuner, ring ÖKRAB på 0414 - 285 70.  Kommunernas ansvar...

Skadedjur/ohyra

Skadedjur och ohyra kan skapa problem för de boende i en fastighet genom att angripa livsmedel, textilier eller träslag. Mjölbaggar, silverfiskar, ängrar, myror och flugor räk...

Skadade djur

Om du hittar ett skadat djur, kontakta Katastrofhjälp Fåglar och Vilt, KFV, eller polisen på telefonnummer 114 14.  Ibland stöter man på påkörda djur utmed...

Skadedjur

Skadedjur och ohyra kan skapa problem för de boende i en fastighet genom att angripa livsmedel, textilier eller träslag. Mjölbaggar, silverfiskar, ängrar, myror och flugor räk...

Sanering av PCB

I de fall en byggnad eller anläggning innehåller fogmassa eller halkskyddad golvmassa med PCB överstigande 500 mg/kg är ägaren skyldig att vidta åtgärder för...

Särskilt farliga kemikalier

Försäljning och privat bruk av särskilt farliga kemiska produkter kräver tillstånd. Tillståndet ska sökas hos länsstyrelsen i det län där verksamhet...

Spridning och hantering av slam

Hantering av spridning av slam från avloppsreningsverk på åkermark I enlighet med uppsatta och för lantbruket aktuella miljömål, Giftfri miljö samt Ingen öv...

Spridningsförbud under vintertid

Perioderna då gödselspridning inom nitratkänsliga områden är helt förbjuden förlängs i och med de nya bestämmelserna. Från den 1 januari 2011 g&aum...

Spridningsrestriktioner under hösten

De nya bestämmelserna för spridning är lite olika inom de nitratkänsliga områdena.  Viktiga datum för Skåne län 1 augusti - 31 oktober får stallg&o...

Skolor, förskolor och andra undervisningslokaler

Du som är ansvarig för en verksamhet inom skola och förskola ska enligt miljöbalken arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Många bar...

Smittskydd

I Sverige arbetar Folkhälsomyndigheten med olika frågor inom smittskydd. De är en nationell expertmyndighet med uppgift att bevaka det epidemiologiska läget i fråga om...

Skadedjur

I samband med hantering av livsmedel får det inte finnas någon risk för förorening. Vissa djur, till exempel insekter, fåglar och råttor, kan bära på smitt...

Starta nytt

För att få starta en livsmedelsverksamhet måste din anläggning godkännas av livsmedelsverket eller registreras av miljöförbundet. För att slippa göra omb...

Sanering av PCB

Den 30 juni är slutdatum för sanering av PCB i fogar som överskrider 500 mg/kg. Du som äger en byggnad där PCB påvisats enligt inskickad inventeringsrapport kommer inom kort att få information om sane...

Skyddsnivåer

Normal skyddsnivå är grundkravet för vad ett avloppssystem ska klara av. Vid normal skyddsnivå krävs en rening på 90 % organiska ämnen och 70 % fosfor för at...

Skånska marknader

Se rapporten här: http://www.ystad.se/globalassets/dokument/miljoforbundet/projektrapporter/2017_rapport_marknader-2017.pdf

Spridning av bekämpningsmedel intill dräneringsbrunnar

Miljöförbundet gjorde under sommaren ett projekt där vi kontrollerade hur spridning av bekämpningsmedel sker intill dräneringsbrunnar. Enligt Naturvårdsverkets före...

Spridning av bekämpningsmedel intill dräneringsbrunnar

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (2015:2) ska ett fast skyddsavstånd om 2 meter upprätthållas. I 3...

Spåra fusket!

Syftet med projektet är att ge livsmedelsinspektörerna verktyg för att utveckla spårbarhetskontrollen och kontrollera livsmedelsfusk. Livsmedelsfusk är inte definierat i lags...

Solelportalen - en nyhet!

På den nya webbportalen hittar du oberoende information om solcellsanläggningar. Se här!

Serveringstillstånd

Gemensam organisation för handläggning av tillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen Det finns en gemensam organisation för handläggning av tillstånd och tillsyn enligt...

Sluta sälja tobak

Vill du sluta att sälja tobak anmäler du detta till miljöförbundet.

Skydda din brunn!

Vinsterna med att din brunn (vatten- eller energibrunn) finns med i det nationella Brunnsarkivet är flera: Räddningstjänsten får lättare att skydda din brunn vid ett utsl&au...

Schaktning inom vattenskyddsområde

Ansökan om schaktning inom vattenskyddsområde

Sortering av bygg- och rivningsmaterial

Behöver du rivnings- eller bygglov? Innan du river en byggnad är det bra att ta reda på om du behöver ansöka om rivningslov. Inom detaljplanerat område krävs...

Sortering av bygg- och rivningsmaterial

Behöver du rivnings- eller bygglov? Innan du river en byggnad är det bra att ta reda på om du behöver ansöka om rivningslov. Inom detaljplanerat område krävs...