A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'A' med 28 träff(ar).


Administration

Vi i administrationen svarar i telefon när du ringer eller tar emot dig om du väljer att hälsa på oss. Vår ambition är alltid att hjälpa till med offentliga handli...

Alkoholhandläggare

Alkoholrapporter

Den ska vara miljöförbundet tillhanda senast 1 mars 2023. Tillstånshavare ombeds att i första hand registrera restauranrapporten via webbregistrering på Folkhälsomyndig...

Allergikost

  Information om allergikost i skola och förskola

Allmänna platser

Kommunen har inte tillsyn över trängsel på stränder, bassängbad, parker, gator, andra allmänna platser eller privata områden som inte utgör serveringsstä...

Analys av dricksvatten

Analys av dricksvatten Miljöförbundet samarbetar med SGS Analytics. Hos SGS Analytics beställs provtagningsmaterial på www.brunnsvatten.se  Prover till SGS Analytics kan...

Anmälan

Miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), och som inte tidigare anmälts, ska anmä...

Anmälan

Miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), och som inte tidigare anmälts, ska anmälas till miljöf&o...

Anmälan vindkraftverk

Anmälan Komplettering 1 till anmälan Komplettering 2 till anmälan  Bilaga 1 till komplettering 2 KartaBilaga 2 till komplettering 2 LjudberäkningarBilaga 3 till komplettering 2 Teracom Karta...

Anmälnings- och tillståndsplikt

Att bedriva en djurhållning överstigande 100 djurenheter är anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Anmälan ska göras till Ystad-Österlenregionens milj&oum...

Anmälningsplikt

41§ Det är förbjudet att utan skriftlig anmälan till den kommunala nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel: 1. på vägområden, för att...

Anslagsbevis

Se vår anslagstavla!

Anslagstavla

Ansvar och lagstiftning

Fastighetsägaren har ansvar att se till att avloppet uppfyller lagstiftningens krav. Den som äger en fastighet med enskilt avlopp räknas som en verksamhetsutövare enligt lagen och...

Ansökan digitalt?

Miljöförbundet arbetar mot att bli en så papperslös organisation som möjligt.Vi är inte riktigt framme än men under 2017 kommer vi att utveckla vår hemsida, så att du kan fylla i blanke...

Ansökan om tillstånd

För att få sälja tobak så måste du ha ett tillstånd. Om du säljer tobak utan tillstånd så riskerar du att åka i fängelse. Eftersom fö...

Användning av avfall i anläggningsändamål

Att använda avfall för anläggningsändamål bygger på hushållningsprincipen om att effektivt nyttja våra naturresurser. Överskottsmassor uppstår of...

Arkiv

Att hålla orm

Orm Kravet finns i den lokala föreskriften för att skydda människors hälsa och miljön. Se våra lokala hälsoskyddsföreskrifter. Några saker du bö...

Avfall

Regelverket inom avfallsområdet är omfattande. Definitionen av avfallsbegreppet och klassning av farligt avfall styrs av EU-regler. Övergripande bestämmelser om avfall finns i fem...

Avfall & Renhållning

  Företag Anmälan om lagring som en del av att samla in avfall Anmälan om återvinning av massor Information om återvinning av massor Ansökan om dispens från...

Avfall och renhållning

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att sortera och slänga vårt avfall pår ätt sätt så att påverkan på miljön blir så liten som...

Avgifter - livsmedel

Avgifter för offentlig livsmedelskontroll Ystad-Österlenregionens miljöförbund tar ut avgift för:  Registrering av livsmedelsanläggning Normal offentlig kontroll Ex...

Avgifter - tillsyn

Anmälningspliktiga verksamheter är skyldiga att betala en årlig avgift för tillsyn. Mindre anläggningar, oftast s.k. U-anläggningar, betalar timavgift i samband med till...

Avgifter för ansökan

Kommunen får ta ut en avgift för ansökan som ska täcka kostnaden för hantering av ärendet. Ansökningsavgiften är 8120 kr, avgiften motsvarar 8 timmars handl&au...

Avlopp

I medlemskommunerna är cirka 10% av avloppen enskilda, men står för lika stor del av utsläppen som de kommunala avloppen. Avloppen står för ungefär 25% av de total...

Avloppsmässa 2015

Efter förra årets succé är det åter dags för miljöförbundet att bjuda in till avloppsmässa.Torsdagen den 21 maj mellan kl.10-19 står dörrarna öppna i Folkets Park i Tomelilla.Kommuninvånare och a...

Avloppsslam

Användning av avloppsslam på jordbruksmark