A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Sökningen visar sidor som börjar på 'A' med 30 träff(ar).


Avfall och renhållning

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att sortera och slänga vårt avfall pår ätt sätt så att påverkan på miljön blir så liten som...

Avlopp

I medlemskommunerna är cirka 10% av avloppen enskilda, men står för lika stor del av utsläppen som de kommunala avloppen. Avloppen står för ungefär 25% av de total...

Asbest - eternit

Asbest har flera värdefulla egenskaper och har använts i mer än 100 år. Materialet används främst för dess hållfasthet, smidighet och värmeisolerande ege...

Anmäl smittsamma sjukdomar

I Sverige är för närvarande 62 infektioner "anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen". Anmälan sker från laboratoriet och behandlande läkare till smittskyddsl&aum...

Avfall

Regelverket inom avfallsområdet är omfattande. Definitionen av avfallsbegreppet och klassning av farligt avfall styrs av EU-regler. Övergripande bestämmelser om avfall finns i fem...

Anmälan hygienisk verksamhet

Gör en anmälan först Planerar du att öppna en hygienlokal med stickande och skärande verksamhet som innebär risk för blodsmitta, bassäng eller solarium, ska en...

Anmälningsplikt

41§ Det är förbjudet att utan skriftlig anmälan till den kommunala nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel. 1. på vägområden, för att...

Anmälnings- och tillståndsplikt

Att bedriva en djurhållning överstigande 100 djurenheter är anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Anmälan ska göras till Ystad-Österlenregionens milj&oum...

Anmälan

Miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), och som inte tidigare anmälts, ska anmä...

Avgifter - livsmedel

Avgifter för offentlig livsmedelskontroll Ystad-Österlenregionens miljöförbund tar ut avgift för:  registrering av livsmedelsanläggning normal offentlig kontroll ex...

Anmälan

Miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), och som inte tidigare anmälts, ska anmälas till miljöf&o...

Avgifter - tillsyn

Anmälningspliktiga verksamheter är skyldiga att betala en årlig avgift för tillsyn. Mindre anläggningar, oftast s.k. U-anläggningar, betalar timavgift i samband med till...

Ansökan om tillstånd

För att få sälja tobak så måste du ha ett tillstånd. Om du säljer tobak utan tillstånd så riskerar du att åka i fängelse. Eftersom fö...

Avgifter för ansökan

Kommunen får ta ut en avgift för ansökan som ska täcka kostnaden för hantering av ärendet. Ansökningsavgiften är 8120 kr, avgiften motsvarar 8 timmars handl&au...

Avloppsmässa 2015

Efter förra årets succé är det åter dags för miljöförbundet att bjuda in till avloppsmässa.Torsdagen den 21 maj mellan kl.10-19 står dörrarna öppna i Folkets Park i Tomelilla.Kommuninvånare och a...

Administration

Vi i administrationen svarar i telefon när du ringer eller tar emot dig om du väljer att hälsa på oss. Vår ambition är alltid att hjälpa till med offentliga handli...

Arkiv

Anmälan vindkraftverk

Anmälan Komplettering 1 till anmälan Komplettering 2 till anmälan  Bilaga 1 till komplettering 2 KartaBilaga 2 till komplettering 2 LjudberäkningarBilaga 3 till komplettering 2 Teracom Karta...

Allergikost

  Information om allergikost i skola och förskola

Ansökan digitalt?

Miljöförbundet arbetar mot att bli en så papperslös organisation som möjligt.Vi är inte riktigt framme än men under 2017 kommer vi att utveckla vår hemsida, så att du kan fylla i blanke...

Ansvar och lagstiftning

Fastighetsägaren har ansvar att se till att avloppet uppfyller lagstiftningens krav. Den som äger en fastighet med enskilt avlopp räknas som en verksamhetsutövare enligt lagen och...

Avloppsslam

Användning av avloppsslam på jordbruksmark

Anslagstavla

Anslagsbevis

Se vår anslagstavla!

Avfall & Renhållning

Företag Anmälan om lagring som en del av att samla in avfall Anmälan om återvinning av massor Information om återvinning av massor Privatperson Hushållsavfall - Kompos...

Arbete/schaktning inom vattenskyddsområde

Ett vattenskyddsområde syftar till att skydda en vattentäkt mot verksamheter eller åtgärder som kan ha negativ påverkan på vattentäkten. Skyddet kan gälla b...

Allmänna platser

Kommunen har inte tillsyn över trängsel på stränder, bassängbad, parker, gator, andra allmänna platser eller privata områden som inte utgör serveringsstä...

Alkohol

Anmälan om kryddning av snaps Anmälan om provsmakning Anmälan om serveringslokal för catering Anmälan om upphörande av serveringstillstånd Anmälan om verksamhe...

Alkoholhandläggare

Alkoholstoppet!

1. Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 20.00 och 11.00 (gäller fr.o.m. den...